ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร - ความเสี่ยงกับการลงทุน - รู้จักความเสี่ยง

ความเสี่ยงกับการลงทุน

     ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายความว่า ความที่คาดไม่ถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นทีไม่เป็นไป ตามอย่างที่เราคาดหวัง เอาไว้ ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือโอกาสที่ไม่ดี ก็ได้ แต่ความคิดของคนทั่วไป หากพูดถึงความเสี่ยงก็มักจะคิดทางด้านลบ หรือเหตุการณ์อันเลวร้าย และจะต้อง พยายามที่จะหาวิธี ในการป้องกันความเสี่ยงนั้น เพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดอันเลวร้ายแล้ว ย่อมสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุน

     เชื่อว่าผู้ที่ตัดสินใจที่จะลงทุน ณ ตอนนี้ เวลานี้ ต้องมีความคาดหวังว่า ระยะเวลาที่ตัวเองกำลังลงทุนอยู่นั้น จะต้องได้รับผลตอบแทนในระดับหนึ่ง และถ้าหากผลตอบแทน ที่ได้จริงต่ำกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ การลงทุนนั้นก็ย่อมจะมีความเสี่ยง

     ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า หากการลงทุนนั้นยิ่งมีโอกาสมาก ที่จะได้ผลตอบแทน ต่ำกว่า ที่คาดการณ์เอาไว้มากๆ การลงทุนนั้น ถือได้ว่ามีความเสี่ยงที่สูง

     อะไรเป็นสาตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน : การได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ที่คาดหวังเอาไว้ ก็มาจากสาเหตุ ที่กระแสเงินสด รายรับสุทธิของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทผู้ออกหุ้น มีความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนของกิจการ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ของบริษัทที่ออกหุ้นนั้นเอง

  • ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นความเสี่ยงอันเกิดมาจาก ลักษณะทางธุรกิจ ที่อาจจะมีขึ้นมีลง ตามความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ ตลอดจนความต้องการ (Demand) ตามฤดูการ ของผู้บริโภค หรือตามแฟชั่นในระยะเวลาหนึ่งๆ ปัจจัยที่มากระทบกับบริษัท อาจจะเป็น ปัจจัย มหภาค (Macro Factors) เช่น ภาวะเงินเฟ้อ การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ค่าแรงงาน ซึ่งล้วนแล้วส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัย จุลภาค (Micro Factors) ภายในบริษัท ก็ส่งผลต่อ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ได้เช่นกัน
  • ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงอันเกิดมาจาก การที่บริษัท มีโครงสร้างของเงินทุนที่ก่อหนี้ในอัตราสัดส่วนที่สูง ทำให้มีภาวะค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระผูกพัน ทางการเงินที่คงที่ ตลอดจนการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
  • ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) : อัตราเงินเฟ้อก็คือ สภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปมีการเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากมีสภาวะเงินเฟ้อสูง ก็จะส่งผลทำให้จำนวนเงิน ที่มีอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง จะสามารถนำไปซื้อสินค้า หรือบริการ ได้จำนวนน้อยลง
ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร - ความเสี่ยงกับการลงทุน - รู้จักความเสี่ยง

หุ้นคืออะไร

คำว่า หุ้น มาจากคำว่า “หุ่นสามัญ” ซึ่งเป็นตราสาร ที่แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัท นั่นเอง

อ่านต่อ...