เราจะได้อะไรจากการลงทุนในหุ้นบ้าง - ผลตอบแทนเงินปันผล กับเงินปันผลต่อหุ้น - กำไรจากการขายหุ้น

Guide For Personal Finance

เราจะได้อะไรจากการลงทุนในหุ้นบ้าง - ผลตอบแทนเงินปันผล กับเงินปันผลต่อหุ้น - กำไรจากการขายหุ้น

     ในการลงทุน แน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนต้องคาดหวังที่จะได้คือ ผลตอบแทน ในเมื่อหุ้น ก็คือตราสาร ที่แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบริษัท หุ้นเป็นตราสารเพื่อระดมเงินทุน เข้าบริษัท ดังนั้น ผู้ที่ครอบครองหุ้น หรือเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นเมื่อก่อตั้งบริษัทครั้งแรกก็ดี หรือเป็นการซื้อหุ้น เมื่อบริษัททำการเพิ่มทุ่น หรือเป็นการซื้อหุ้นมาจาก ผู้ที่ลงทุนรายอื่นๆ ก็ดี ถือได้ว่า ผู้ที่ถือหุ้นมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของ เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัท ด้วยเหตุนี้ในการลงทุนในหุ้น จึงมีโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทน ที่มาจากการดำเนินการของทางบริษัท และการมีสภาพคล่องของการลงทุน

 

     การลงทุนในหุ้น มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนได้แก่

  • ผลตอบแทนในรูปแบบของ เงินปันผล (Dividend) ซึ่งเป็นการนำเงินที่ได้จากกำไรสุทธิ ในการดำเนินการของธุรกิจบางส่วน มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • ผลตอบแทนในรูปแบบ กำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ซึ่งเป็นการที่ผู้ถือหุ้นได้ขายหุ้นในราคาที่สูงกว่า ราคาที่ซื้อหุ้นมานั่นเอง

     ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหุ้นนั้น ไม่คงที่เสมอไป จะมีการผันผวนผันแปรไปตามผลประกอบการของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะของอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง รวมไปถึง สภาวะสถานการณ์ของนักลงทุน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

     การลงทุนในหุ้น นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจาก เงินปันผล และได้รับผลตอบแทนจากกำไรการขายหุ้นแล้ว ยังอาจจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ทางบริษัท เห็นสมควรที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น เช่น การได้สิทธิ์ ในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right หรือเรียกย่อว่า Right)

     นอกจากนี้ผู้ลงทุนในหุ้น ซึ่งนับได้ว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ ผู้ลงทุนจึงมีสิทธิ์เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆ อาทิเช่น เมื่อบริษัทจะจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทจะทำการเพิ่มทุน เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน