สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - เกาะช้าง ตราด - เที่ยวเกาะกูด - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด

 

     จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคตะวันออก ของประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 2,819 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 62 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกสุด ของ ประเทศไทย ฝั่งของทะเลอ่าวไทย ลักษณะโดยทั่วไปของ จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่ มีหมู่เกาะต่าง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสีย เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว คือเกาะช้าง

อ่านต่อ..

 

เกาะช้าง ตราด     เกาะช้าง ตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยปีละหลายล้านคน นับได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ในฝั่งของทะเลอ่าวไทย และเป็นหมู่เกาะ ที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต อ่านต่อ...

 

เที่ยวเกาะกูด     เกาะกูด มีฐานะเป็นอำเภอๆ หนึ่งของจังหวัดตราด ที่มีพื้นทีอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย โดยเกาะกูดมีพื้นที่ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,625 ไร่ ลักษณะทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปของอำเภอเกาะกูด ยังคงเป็นเกาะที่มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์  อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด - เกาะช้าง ตราด - เที่ยวเกาะกูด - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เกาะกูด

เกาะกูด มีฐานะเป็นอำเภอๆ หนึ่งของจังหวัดตราด ที่มีพื้นทีอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกสุด ของประเทศไทย โดยเกาะกูด มีพื้นที่ประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,625 ไร่ ลักษณะทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปขอ งอำเภอเกาะกูด ยังคงเป็นเกาะ ที่มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขา และที่ราบสันเขา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิ ดของแม่น้ำลำธาร น้อยใหญ่หลายสาย

อ่านต่อ...