สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดกำแพงเพชร - ประวัติจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

 

     จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย โดยจังหวัดกำแพงเพชร นั้นมีพื้นที่ ทังหมดประมาณ 8,607.49 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย 

     ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย เรืองอำนาจ จังหวัดกำแพงเพชร เดิมนั้น มีความสำคัญคือ เป็นเมืองหน้าด่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 เมืองใหญ่ในอดีต ได้แก่ เมืองนครชุม และเมืองซากังราว ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว

     สภาพทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ทางด้านทิศตะวันออก ของจังหวัด จะเป็นที่ราบ และทางด้านทิศตะวันตก จะมีภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร สำหรับแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัด คือแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ได้ไหลผ่าน ทางตอนกลางของจังหวัด ตั้งแต่เหนือ จรดไต้มาบรรจบเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา

อาณาเขตของจังหวัดกำแพงเพชร 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก  มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันตก จะมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตาก

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดกำแพงเพชร - ประวัติจังหวัดกำแพงเพชร

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือชาวบ้านใน จังหวัดกำแพงเพชร จะรู้จักกันดีในชื่อว่า "บึงสาบ" บ่อน้ำร้อนพระร่วง ปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ...