สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย -  อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท  -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง

     ลำปาง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ รวมทั้งหมดมากเป็นอันดับ 10 ของประเทศไทยซึ่ง มีพื้นที่มากกว่า 12,533.961 ตารางกิโลเมตร จังหวัดลำปาง เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองเขลางค์นคร ลำปาง เป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์รวม ของวัฒนธรรม ศิลปะ รวมถึงสถาปัตยกรรม ที่สำคัญของล้านนา มานานกว่า 200 ปี จะเห็นได้จากโบราณสถาน วัดวาอาราม ต่างๆ ในจังหวัด ลำปาง ที่เห็นได้ชัดคือ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

อ่านต่อ..

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย     ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกสถานที่หนึ่งของ จังหวัดลำปาง ซึ่ง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้าน แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติยอดเยี่ยม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสถานที่สำหรับ ฝึกลูกช้างแห่งแรก ของประเทศไทย จุดประสงค์ของการฝึกลูกช้าง ก็เพื่อให้ ช้างเชื่อฟังคำลั่ง ของควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้าน แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติยอดเยี่ยม ประจำปี 2541 อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท    อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำปาง อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีความอุดสมบูรณ์ของ พืชพันธุ์ สัตว์ป่า นานาชนิด ลักษณะ ของสภาพทางภูมิประเทศ ของ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็น ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็น ป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติ ถ้ำผาไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด มากกว่า 1214 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมถึง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย -  อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท  -  สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ถ้ำผาไท เป็นลักษณะเหมือนกับห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านปีมาแล้ว เป็นถ้ำที่เกิดจากภูเขาหินปูน สามารถวัดจากปากถ้ำจนถึง ในสุดของถ้ำได้ประมาณ 1150 เมตร ภายในมีหินงอก หินย้อยอยู่มากมาก

อ่านต่อ...