สถานที่ท่องเที่ยว ลำพูน  - อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล -  ประวัติจังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน

 

     จังหวัด ลำพูน เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ของประเทศไทย ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุด ในภาคเหนือ ลำพูน มีพื้นใหญ่เป็นอันดับที่ 48 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล     อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 159,556 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมือวันที่ 5 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2518 เป็นอุทยานฯ ที่มีสภาพของ แหล่งน้ำ ป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศ จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง ที่สลับซับซ้อน เฉลี่ยความสูง จากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 325 – 1,373 เมตร จุดที่สูงที่สุดได้แก่ ดอยขุนตาล  อ่านต่อ...

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง     อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่มากกว่า 1,003 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2524  อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว ลำพูน  - อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล -  ประวัติจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

ลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล และ 520 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง

อ่านต่อ...