สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดพิษณุโลก  -  อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า  -  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก

 

     จังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นมากเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศไทย โดยมี พื้นที่มากกว่า 10,815.854 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลก จะมีลักษณะเป็นเทือกเขา และที่ราบสูง ทางตอนเหนือและ ตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางด้าน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นที่ราบ และทางตอนใต้ของจังหวัด จะเป็น ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม

อ่านต่อ..

 

อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า     อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รับการประกาศ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 48 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2527 กับพื้นที่ที่มีมากกว่า 307 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ...

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงามมากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช สันนิษฐานกันว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ครั้งนั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐาน ในศิลาจารึกสุโขทัย อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยว - จังหวัดพิษณุโลก  -  อุทยานแห่งชาติภูหินรองกล้า  -  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร” ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทางด้านทิศตะวันออก ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ...