จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดแพร่

 

     จังหวัดแพร่ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดแพร่ ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีตนั้น จะเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นแหล่งไม้สัก ของประเทศไทย

     จังหวัดแพร่ มีพื้นที่มากกว่า 6,538.598 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของประเทศไทย โดยมีลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นแบบ ที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบ

     อดีตนั้นจังหวัดแพร่ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองพล หรือ พละนคร ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตาม ชื่อของผู้สร้างเมือง คือ พญาพล หรือ พญาพละ ซึ่งได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองอยู่ ในฝั่งแม่น้ำยม ต่อมาในสมัยที่ ขอมเรืองอำนาจ จะเรียกเมืองนี้ว่า เวียงโกศัย เมืองนี้นับได้ว่า เป็นเมืองที่มีประวัติ ความเป็นมา ที่ยาวนานมาก จะเห็นได้จากหลักฐาน ศิลาจารึกของ พ่อขุนรามรำแหงมหาราช พระองค์ได้กล่าวไว้ว่า เมืองแพล เป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในเขต การปกครองของ อาณาจักรสุโขทัย

อาณาเขตของ จังหวัดแพร่

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดน่าน
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง

     จังหวัดแพร่ ได้มีการแบ่งเขต การปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงม่วง อำเภอลอง อำเภอสอง อำเภอเด่นชัย อำเภอวังชิ้น และอำเภอหนองม่วงไข่

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 35 ของประเทศไทย โดยได้รับประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2524 กับพื้นที่ มากกว่า 256,250 ไร่ หรือประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ...