อุตรดิตถ์ – ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์ – ภาคเหนือ

จังหวัดอุตรดิตถ์

 

     จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย อุตรดิตถ์ ถูกจัดอยู่ใน ภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะทางภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทางตอนเหนือ กับทางด้าน ทิศตะวันออก จะเป็นภูเขาและที่สูง ซึ่งเป็นเทือกเขา ที่ต่อเนื่องมาจาก ทางจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 25 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย

     จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อที่ว่า “เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์” เป็นเมืองแห่งตำนาน อันลึกลับของเมืองลับแล ที่มีสาวสวยและแม่ม่าย เมืองแห่ง ลางสาดหวานหอม ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

     จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เนื่องจากมีการ ค้นพบหลักฐานว่า ดินแดนแห่งนี้ เคยมีการสร้างและ ตั้งถิ่นฐานของ ชุมชนมาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และที่สำคัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดแห่งบ้านเกิดของ พระยาพิชัยดาบหัก อีกด้วย

อาณาเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ – ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์ – ภาคเหนือ

เขื่อนสิริกิต์

เขื่อนสิริกิต์  เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ สำหรับ การเพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง กว่า 7.5 ล้านไร่ เขื่อนสิริกิต์ นับได้ว่าเป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถกับเก็บน้ำได้ถึง 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความจุน้ำของ เขื่อนสิริกิต์ มีความสามารถ ในการรับน้ำ ได้เป็นอันดับที่ 3 รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล

อ่านต่อ...