จังหวัดนราธิวาส – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - แหล่งท่องเที่่ยว

จังหวัดนราธิวาส

 

     จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางตอนใต้สุดของ ประเทศไทย นราธิวาส มีพื้นที่มากกว่า 4,475.43 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 49 ของจังหวัดทั้งหมดของ ประเทศไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดนราธิวาส จะเป็นภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำสำคัญ อยู่หลายสาย เช่น แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก

     จังหวัดนราธิวาส ถือได้ว่าเป็น เมืองที่มีศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของนักลงทุน ทางอุตสาหกรรม ในภูมิภาคนี้ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็น จังหวัดชายแดนที่มีการค้าขาย ลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ทั้งเศรษฐกิจ ทางด้านการบริการ การโรงแรม การบันเทิง การท่องเที่ยว ฯลฯ

     ในอดีตนั้นดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่า “เมอนารา” (Menara) เป็นภาษามลายู ที่มีความหมายว่า หอคอย และได้กลายเป็น คำในภาษาไทยว่า “บางนรา” จนกระทั่งเมื่อปี พุทธศักราช 2458 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้มีการตั่งชื่อขึ้นใหม่คือ “นราธิวาส” และใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้

อาณาเขต ของจังหวัดนราธิวาส

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดปัตตานี และชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดยะลา

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - แหล่งท่องเที่่ยว

ชายหาดนาราทัศน์

สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมองหา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ชายหาดนาราทัศน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับการ เดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดนราทัศน์ เป็นชายหาด ที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีแนวสน ที่สร้างความร่มรื่น ให้แก่ชายหาด ตลอดแนว

อ่านต่อ...