สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

Let Us Be Your Thailand Travel Buddy

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง - อุทยานแห่งชาติแหลมสน – อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

     จังหวัดระนอง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดระนอง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 59 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันออก มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และลาดลงสู่ทะเลอันดามัน อ่านต่อ... 

 

 

อุทยานแห่งชาติแหลมสน     อุทยานแห่งชาติแหลมสน นับได้ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดระนอง ซึ่ง อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล เมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2526 และถือเป็นอุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 46 ของประเทศไทย อ่านต่อ...

 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว     อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เนื่องจาก น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดระนอง โดยสภาพทางภูมิประเทศส่วนใหญ่ ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จะมีลักษณะเป็น เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ที่สำคัญ มีสภาพของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ในเชิงธรรมชาติเป็นอย่างมาก อ่านต่อ...